Vrh
 

Blog

VB-MAPP najsavremeniji instrument procene

VB-MAPP – Program Procene i Postavljanja Verbalnih Miljokaza

 

VB-MAPP je instrument za ocenjivanje baziran na kriterijumima, vodič za program, i sistem za praćenje razvoja veština koji je dizajniran za decu sa autizmom i druge osobe kod kojih se javlja kašnjenje u razvoju jezika. VB-MAPP je baziran na Skinerovoj analizi verbalnog ponašanja, utvrđenih razvojnih miljokaza i istraživanja iz oblasi analize ponašanja (1957).

 

PET KOMPONENTI VB-MAPP

 

VB-MAPP sadrži pet komponenti koje zajedno pružaju uvid u osnovni nivo performansi, potencijalni pravac intervencije, sistem za praćenje stecanja veština, alat za merenje potencijalnog ishoda i drugih jezičkih projekata, kao i okvir za planiranje terapijskog programa i kurikuluma. Svaka pojedinačna veština u VB-MAPP je merljiva i razvojno balansirana. Takođe, sve veštine su balansirane i u odnosu na verbalne operacije i druge, srodne, veštine. Na primer, mnogi aspekti intraverbalnog repertoara su zasnovani na postojećim repertoarima imenovanja i slušanja. VB-MAPP balansira program u pokušaju da izbegne čestu grešku razvijanja naučenih, memorisanih odgovora koji su posledica nedostataka u srodnim verbalnim repertoarima.

 

Procena Miljokaza

 

Prva komponenta je Procena Miljokaza. Dizajnirana je da pruži reprezentativan uzorak postojećih verbalnih i srodnih veština deteta. Ova komponenta sadrži 170 merljivih miljokaza o učenju i jeziku, koji su sekvencirani i balansirani u tri razvojna nivoa (0-18 meseci, 18-30 meseci, 30-48 meseci). Procena veština uključuje procenu “mand”  veština(zahtevanje), takta(imenovanje), ehoičnih, imitativnih veština, intraverbalnih veština, veština slušanja, veština motorne imitacije, nezavisne igre, socijalnih veština i veština socijalne igre, veština vizuelne percepcije i veština slaganja prema uzorku, lingvističke strukture, grupne igre i igre u učionici, kao i rane akademske vešine. U Procenu Miljokaza uključena je i Rana Procena Ehoičkih Veština – subtest koji je razvila dr Barbara E. Eš.

Procena Barijera

 

Druga komponenta je Procena Barijera. Ova komponenta omogućava procenu 24 uobičajene barijere u sticanju i razvoju jezika i veština učenja sa kojima se suočavaju deca sa autizmom i drugim razvojnim problemima. U ove barijere spadaju:
problemi u ponašanju, kontrola instrukcija, neadekvatne veštine zahtevanja, neadekvatano imenovanje, ehoik, imitacija, vizuelna perepcija i slaganje po uzorku, neadekvatne veštine slušanja, intraverbalne i socijalne veštine, oslanjanje na podršku, skrolovanje odgovora, neadekvatno pregledanje, neuspeh u generalizaciji, neadekvatne uslovne diskriminacije, slabi motivatori, zahtev za odgovorom koji oslabljuje motivatore, oslanjanje na pojačivače, auto-stimulacija, neadekvatna artikulacija, opsesivno-kompulsivno ponašanje, hiperaktivnost, nemogućnost da se napravi kontakt očima i senzorna defanzivnost.

Identifikovanje ovih barijera pomaže kliničaru da razvije specifične strategije intervencije koje će pomoći detetu da prevaziđe ove probleme, što će dovesti do efikasnijeg učenja.

 

Procena Tranzicije

 

Treća komponenta je Procena Tranzicije, i ona sadrži 18 različitih oblasti procene. Ova komponenta pomaže da se utvrdi da li dete pokazuje ikakav značajni napredak i da li je dete steklo veštine neophodne za učenje u manje restriktivnom edukativnom okruženju. Ovaj merni alat za procenu pomaže detetovom timu koji sklapa IOP da odrede prioritete i donesu odluku koja će najbolje zadovoljiti detetove edukativne potrebe. Procena Tranzicije se sastoji od nekoliko sumiranih mernih jedinica iz drugih delova VB-MAPP kao i od brojnih drugih veština koje mogu uticati na tranziciju. Ova procena uključuje i ukupan skor na VB-MAPP Proceni Miljokaza, kao i ukupan skor na VB-MAPP Proceni Barijera. Pored toga, uključuje i procenu negativnog ponašanja, rutina u učionici, grupnih veština, socijalnih veština, akademskih sposobnosti i nezavisnosti, generalizacije, varijacije pojačivača, tempa i brzine sticanja veština, zadržavanja naučenog, učenja u prirodnom okruženju, veština transfera, sposobnosti prilagođavanja promenama, spontanosti, nazavisne igre, generalne samo-pomoći, veština korišćenja toaleta, i veštine samostalnog hranjenja.

 

Analiza Zadataka i Praćenje Veština

Četvrta komponenta je Analiza Zadataka i Praćenje Veština. Ona pruža detaljniju analizu veština i služi kao potpuniji vodič za pravljenje programa za jezičke veštine i veštine učenja. Ova komponenta uključuje oko 900 veština koje su podeljene u 16 oblasti. Nakon Procene Miljokaza i utvrđivanja generalnog nivoa veština deteta sledi Procena Analize zadataka, koja puža dodatne informacije o pojedinačnom detetu. Veštine identifikovane na Analizi Zadataka sadrže širok spektar komponenti podrške za ciljano područje. Ove veštine možda nisu dovoljno značajne ili dovoljno razvijene da bi ih označili kao Miljokaze ili ciljeve za IOP, ali svaka od njih igra važnu ulogu u razvijanju detetovog repertoara kako bi bio što bliži repertoaru deteta tipičnog razvoja. Analiza Zadataka takođe pruža roditeljima i učiteljima uvid u tip aktivnosti koje pomažu sa generalizacijom, održavanjem nivoa veština, spontanošću, zadržavanjem naučenog, proširivanjem i funkcionalnom upotrebom veština u edukativnom i socijalnom kontekstu.

 

Analiza Zadataka veština učenja i jezičkih veština je nova sekvenca programa za verbalno ponašanje, koja je razvojno balansirana. Zajedno, ove četiri komponente VB-MAPP predstavljaju 30 godina istraživanja, kliničkog rada, testiranja na terenu i revizija.

 

Postavljanje i IOP CIljevi

 

Peta i poslednja komponenta je Postavljanje i IOP CIljevi i ona je u skladu sa prethodne četiri komponente. Vodič za postavljanje pruža specifične smernice za svaki od 170 miljokaza u Proceni Miljokaza, kao i sugestije za IOP ciljeve. Preporuke za postavljanje pomažu sa balansiranjem programa intervencije, i obezbeđuju da svi bitni i neophodni delovi budu uključeni u taj program.

 

Ukupan skor VB-MAPP-a pruža značajne informacije koje će poslužiti kao smernice za razvoj efektivnog individualizovanog programa učenja jezika i socijalnih veština.

 

Procena Barijera i DSM-5 Kriterijumi

Komponenta Procena Barijera se posebno bavi procenom oblasti koje je Američka Asocijacija Psihijatara označila kao dijagnostičke kriterijume za autistični Spektar Poremećaja u svom Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje. VB-MAPP barijere uključuju, između ostalih, i sve oblasti koje su identifikovane u DSM-5. Međutim, u VB-MAPP, ove barijere su označene kao ponašajne, ali samo zato da bi mogle da se procene i gledaju kroz prizmu ponašanja. Oblasti DSM-a A 1,2,3 se uglavnom nalaze među prvih osam barijera VB-MAPP, dok se oblasti B 1,2,3,4 nalaze među poslednjih osam barijera VB-MAPP.

 

VB-MAPP i Uzrast

 

VB-MAPP može da se koristi za bilo koju osobu, nezavisno od kalendarskog uzrasta, čije jezićke veštine nisu srazmerne veštinama četvorogodišnjeg deteta tipičnog razvoja. Mora se uzeti u obzir da tipično četvorogodišnje dete ima prilično sofisticirane jezičke sposobnosti. Procena Barijera i Procena Tranzicije mogu otkriti potencijalne probleme koji utiču na osobe svih uzrasta – oslanjanje na podsticaje, poteškoće u adaptiranju na promene, ili kada se javlja slabljenje motivacije kao posledica zahteva.

Veštine Samopomoći

 

VB-MAPP procenjuje i neke od veština samopomoći. Ipak, primarni fokus je na komunikaciji, socijalnim veštinama, barijerama kao i ponašajnim karakteristikama koje su često prisutne kod osoba sa autizmom. Veštine samopomoći su bitan deo detetovog razvoja i ključne su za sticanje nezavisnosti, i kao takve treba ih proceniti i razvijati pomoću procedura koje su izvedene iz analize primenjenog ponašanja ) na primer, tehnika podsticanja, fading tehnika, razbijanje zadataka u manje delove).

Neka deca sa poremećajima iz autističnog spektra mogu pokazivati izvrsne rezultate pri proceni akademskih veština kao i veština čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti koje su uključene u VB-MAPP. Ipak, ta ista deca mogu pokazivati loše rezultate pri proceni drugih oblasti poput socijalnih veština, igre i verbalnih operacija (zahtevanje, imenovanje, slušanje, i intraverbalne veštine). Ta ista deca takođe mogu da prezentuju barijere koje zahtevaju intervenciju i stalni nadzor. Ovakve situacije nisu retke kada su u pitanju deca sa poremećajima iz spektru autizma. Kako bi podsticali njihove akademske veštine i, istovremeno razvijali veštine iz drugih oblasti, preporučljivo je koristiti knjige Sema Blanka – “ABA Curriculum for the Common Core – Kindergarten” i “ABA for the Common Core – First Grade”. Pored toga, biće korisna i knjiga “Teach Your Child to Read in 100 Easy Lessons” koju su napisali Zigfrid Englman, Filis Hadoks i Elejn Bruner.

VB-MAPP i Skinerova Analiza Jezika

 

Verbalno-ponašajni pristup proceni jezika i intervenciji ima mnogo zajedničkih aspekata sa drugim ABA pristupima. Baziran je na istim procedurama, tehnikama učenja i prikupljenim podacima koji su zasnovani na empirijskim dokazima iz polja Primenjene Analize Ponašanja. Pristupi se razlikuju u pogledu analize jezika koja predstavlja temelj za kreiranje programa procene i intervencije. Osnova verbalno-ponašajnog pristupa je bazirana na Skinerovoj analizi jezika (1957) u kojoj je Skiner dao alternativu tradicionalnom kognitivnom pogledu na jezik, koji karakteriše ekspresivno-receptivni poredak koji je karakterističan za većinu ABA programa.

VB-MAPP je kreiran za potrebe bihejvioralnih analitičara koji su upoznati sa Skinerovom analizom verbalnog ponašanja i koji:
1) mogu da procene kompleksne veštine kao što je detetov mand repertoar kao i odnos tog repertoara sa operacijama motivisanja (MOs – motivating operations)

2) poseduju duboko znanje i razumevanje analize ponašanja i svesni su koliko suptilne mogu biti razlike među podsticajima, i koji su sposobni da utvrde da li je detetov odgovor rezultat nenamernog podsticaja, što je ključno za utvrđivanje tačnih veština kojima je dete ovladalo

3) je upoznat sa osnovnom lingvističkom strukturom

4) je upoznat sa tokom lingvističkog razvoja dece tipičnog razvoja

5)ima dobro razumevanje autizma i drugih vrsta razvojnih poremećaja

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website