Vrh
 

Dislalija – nepravilan izgovor glasova

Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se ispoljava kroz nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova.
Javlja se kao:

  • omisija (kada dete ne izgovara pojedine glasove kada je njihov razvojni period prošao)
  • supstitucija (kada dete zamenjuje nerazvijeni glas glasom koji već postoji)
  • distorzija (kada je određeni glas oštećen i u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora glasa)

Najčešći tipovi distorzija su različite vrste sigmatizma (šuškanje) medju kojima je najčešći interdentalni (međuzubni) sigmatizam.

Sigmatizam predstavlja poremećaj izgovora glasova S, Z, C, Š, Ž, Č, Dž, Ć i Đ.

Rotacizam podrazumeva poremećaj glasa R.

Lambdacizam je naziv za poremećaj izgovora L i Lj.

Kapacizam je poremećaj izgovora glasa K.

Gamacizam je poremećaj izgovora glasa G.

Tetacizam je poremećaj izgovora glasa T.

Deltacizam je poremećaj izgovora glasa D.

Tetizam je poremećaj kada se glasovi S, C, Š, Č, Ć, i K zamenjuju sa glasom T, i se kada glasovi Z, Ž, Dž, Đ i G  zamenjuju sa D.

Pri proceni odstupanja glasova od izuzetnog je značaja poznavanje artikulacionih normi i pravilnih karakteristika artikulaciono-akustičke strukture svih glasova kako bi logopedski tretman započeo na mestu prekinutog, usporenog ili pogrešnog razvoja, a u skladu sa normama za hronološki uzrast.

Ukoliko se na vreme ne počne tretiranje artikulacionih teškoća i ukoliko dete u predškolskom uzrastu nema razvijene sve glasove, problem se može reflektovati na savladavanje čitanja i pisanja.
Zamena određenih glasova u izgovoru se direktno odražava na greške u pisanju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216