Vrh

Milica Lero

Master defektolog - somatoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog- somatoped i Senzorni pedagog gde radno iskustvo stiče od 2019.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana motoričkih poremećaja.

Upisala doktorske studije 2021.godine

Pohađala mentorski program „Spretno dete“ 2021.godine

Na Institutu za mentalno zdravlje završila edukaciju pod nazivom – Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom.

Poseduje sertifikat za sprovođenje bazalne stimulacije.

Stekla sertifikat pedagoga senzorne integracije koju uspešno sprovodi u Lingua Logos centru.

Stručnu praksu obavljala u školi „Miloje Pavlović“ i na Institutu za mentalno zdravlje.

Godine 2018. nezvanično obavlja posao demonstratora na vežbama iz tri predmeta na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Od 2019. godine zvanično saradnik u nastavi iz istih predmeta.

Stažirala u Domu zdravlja Stari grad.

Kroz rad posebno ističe značaj rane stimulacije i kontinuirano se usavršava u toj oblasti.

Naučni radovi:

Nedović, G., Sretenović, I., i Lero M. (2019). Uticaj pola i uzrasta na kognitivne sposobnosti učenika sa intelektualnom ometenošću [rezime saopštenja sa skupa]. VI stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem ,,Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ , Beograd, Srbija.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216